ایجاد دولت فرانکو: بنیادهای ایدئولوژیک و حمایت های اجتماعی.


Aquí teneis el tema del franquismo. ببینید شما در کلاس. آغوش